Regulamin sklepu internetowego - Maurizio Benttoni

regulamin sklepu internetowego

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu dostępnego na stronie internetowej www.mauriziobenttoni.pl, zwanego dalej SKLEPEM, jest
SUPON S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, KRS nr 000061226, NIP: 8511006700, REGON: 810588012, kapitał zakładowy 1.328.775 zł w całości wpłacony, która zwana jest w dalszej części PRODUCENTEM.

2. Kontakt z PRODUCENTEM: tel. 506 272 423 e-mail: kontakt@mauriziobenttoni.pl. W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 15:00.

3. Osoba składająca zamówienie w SKLEPIE zwana jest w dalszej części KLIENTEM.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez PRODUCENTA, zwane jest POTWIERDZENIEM.

5. Przedmiot zamówienia (zakupu) zwany jest TOWAREM.

6. Rejestracja w SKLEPIE jest dobrowolna. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie SKLEPU i zalogowanie się do systemu SKLEPU. Po rejestracji zostaje utworzone dla KLIENTA indywidualne KONTO UŻYTKOWNIKA.

7. Założenie KONTA UŻYTKOWNIKA oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego REGULAMINU.

8. KLIENT może dokonywać zakupów w SKLEPIE bez rejestracji; w takim przypadku nie jest dla niego tworzone KONTO UŻYTKOWNIKA.

9. Rejestracja w SKLEPIE jest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez PRODCENTA danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). KLIENT ma prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. KLIENT może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych wyłącznie przez PRODUCENTA w celach promocyjno-reklamowych.

10. Umowa zawarta pomiędzy KLIENTEM a PRODUCENTEM, dotycząca zakupu TOWARU w sklepie internetowym, ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

11. Zdjęcia TOWARÓW mogą przedstawiać ich wielowariantowość, zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu m.in. na ustawienia monitora.

12. Wszystkie dostępne towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

13. Wszystkie ceny podane w SKLEPIE są wyrażone w pieniądzu polskim. PRODUCENT podaje cenę brutto zawierającą odpowiedni podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia dokonywane są przez złożenie zamówienia na stronie SKLEPU www.mauriziobenttoni.pl.

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.mauriziobenttoni.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do jej złożenia. KLIENT, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego TOWARU na warunkach podanych w opisie.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12:00 oraz w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, wyłączając święta.

4. Zakupienie TOWARU na zasadach opisanych w REGULAMINIE następuje w momencie użycia przez konsumenta przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP”, z zastrzeżeniem p. 8.

5. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez PRODUCENTA.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, PRODUCENT skontaktuje się z KLIENTEM w celu ustalenia sposobów wykonania zamówienia.

7. KLIENT może anulować zamówienie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do momentu otrzymania od PRODUCENTA POTWIERDZENIA przyjęcia go do realizacji. Anulowanie zamówienia po uzyskaniu przez KLIENTA POTWIERDZENIA jest możliwa tylko za zgodą PRODUCENTA.

8. W przypadku zakupu z przedpłatą, nieotrzymanie przedpłaty w terminie 3 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia, anuluje zamówienie.

§ 3 DOSTARCZANIE TOWARÓW

1. Zamówione towary dostarczane są KLIENTOWI przez firmę spedycyjną - FedEx Ekspress sp. z o.o., KRS: 0000037973, na adres wskazany przez Klienta. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przez termin „realizacja zamówienia” rozumie się łącznie okresy na przekazanie TOWARU do wysyłki oraz na dostarczenia TOWARU do KLIENTA.

3. Termin przekazania zamówienia przez PRODUCENTA do dostarczenia przez firmę spedycyjną do KLIENTA wynosi do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i jego opłacenia albo od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności gotówką przy odbiorze.

4. Przesyłki dostarczane są zgodnie z terminami określonymi przez firmę spedycyjną - szczegóły na stronie: www.fedex.com/pl.

5.PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie, spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez KLIENTA.

§ 4 PŁATNOŚCI I KOSZTY TRANSPORTU

1. Formami płatności w SKLEPIE są: płatność przez system płatności internetowych Przelewy24 oraz płatność gotówkowa przy odbiorze. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Dla każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, w której podawana jest wartość tego zamówienia oraz koszt dostawy; faktura jest wysyłana na adres mailowy podany w danych kontaktowych.

3. Koszty dostawy i zasady ich ponoszenia są następujące:

a) w przypadku przedpłaty – 14,99 zł brutto; w przypadku przesyłki za pobraniem – 19,99 zł brutto

b) KLIENT ponosi w całości koszty dostawy TOWARU, jeżeli jego zamówienie opiewa na łączną kwotę do 200,00 zł brutto w przypadku przedpłaty oraz do 300,00 zł brutto w przypadku przesyłki za pobraniem

c) KLIENT nie ponosi kosztów dostawy TOWARU, jeżeli jego zamówienie opiewa na łączną kwotę powyżej 200,00 zł brutto w przypadku przedpłaty oraz powyżej 300,00 zł brutto w przypadku przesyłki za pobraniem.

4.Wszelkie dodatkowe koszty dostawy powstałe z przyczyn leżących po stronie KLIENTA, np. braku odbiorcy w trakcie dostarczenia przesyłki, nieodebrania dostarczonego towaru, ponosi KLIENT.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1.KLIENT będący konsumentem może w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

2.KLIENT będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając PRZEDSIĘBIORCY oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.W przypadku odstąpienia od umowy KLIENT będący konsumentem ponosi koszty zwrotu towaru do SKLEPU.

4. PRODUCENT zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez PRODUCENTA zwracanego Towaru. PRODUCENT zwróci KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostarczania, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez PRODUCENTA). Koszty dostawy są zwracane KLIENTOWI tylko w przypadku zwrotu całego zamówienia.

5. KLIENT korzystający z odstąpienia obowiązany jest przesłać do PRODUCENTA nieużywany i niezniszczony TOWAR, należycie zabezpieczony przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne.

6. Zwrot zakupionego Towaru powinien zostać odesłany na adres:

SUPON S.A. Hurtownia w Okunicy

Okunica 53 k/Pyrzyc 74-200

§ 6 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

1. TOWAR PRODUCENTA objęty jest rękojmią i gwarancją. Gwarancja i rękojmia wykonywane są zgodnie z procedurą zgłaszania reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu.

2. Zasady korzystania z rękojmi regulują przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy PRODUCENTEM a KLIENTAMI będącymi przedsiębiorcami, chyba że przy opisie towaru napisano inaczej.

4. Gwarancja udzielana jest przez PRODUCENTA na okres 12 miesięcy od dnia wydania TOWARU KLIENTOWI.

5. KLIENT może – w przypadku wykonywania uprawnień z gwarancji - żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy.

6. W przypadku wykonywania uprawnień z rękojmi - KLIENT może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy, bądź żądać obniżenia ceny TOWARU, albo
odstąpić od umowy, o ile wada jest istotna.

7. KLIENT nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od umowy, jeżeli PRODUCENT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony.

8. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

a) napraw lub przeróbek TOWARU przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych TOWARU,

b) uszkodzeń TOWARU wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji,

c) uszkodzeń TOWARU powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

§ 7 REKLAMACJE

1. KLIENT może złożyć reklamację na adres mailowy lub korespondencyjny podany w informacjach ogólnych .

2. Reklamacja powinna zawierać poniższe informacje:

- numer i datę zamówienia,

- spis produktu/ów znajdujących się w zamówieniu,

- wskazanie produktów reklamowanych z podaniem podstawy reklamacji (wady produktu)

- dane osoby zamawiającej.

3. PRODUCENT rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i powiadomi KLIENTA pisemnie lub e-mailowo o podjętej decyzji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy KLIENT jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jest związany jego postanowieniami.

2. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dniowego terminu od daty ich opublikowania na stronie internetowej i dotyczą tylko nowych zamówień.

3. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wadliwego działania serwisu (www.mauriziobenttoni.pl) z przyczyn niezależnych od niego, a także za szkody powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.

4. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu należy kierować do działu technicznego na adres e-mailowy admin@mauriziobenttoni.pl.

5. KLIENT ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym KLIENT będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do (miejskiego) rzecznika konsumentów.

6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
a) sąd właściwy dla miejsca jej wykonania – w przypadku KLIENTÓW będących konsumentami;
b) sąd właściwy dla siedziby PRODUCENTA – w przypadku KLIENTÓW przedsiębiorców.

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU (pobierz załącznik)

Regulamin obowiązuje od dnia 12 lutego 2017 r.

Korzystamy z plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.

OK, rozumiem